Solution

Water-proof material solution

Water-proof material for water-closet

Phần thân công trình, nhất là các kết cấu bao che dưới tác động của các yếu tố bên ngoài thường phải chịu tác động của sự thay đổi về nhiệt độ và độ ẩm.

Water-proof material for roof, balcony

Trong chống thấm mái, cần kết hợp nguyên tắc ngăn chặn và chuyển hướng. Việc ngăn chặn được thực hiện thông qua chống thấm sơ cấp kết hợp với chống thấm thứ cấp theo phương pháp chống thấm thuận.

Water-proof material for basement

Chống thấm bề mặt tầng hầm có thể thực hiện theo phương án chống thấm thuận hoặc chống thâm ngược. Tuy nhiên, nên ưu tiên thực hiện theo phương án chống thấm thuận.