Giải pháp

Sử dụng phụ gia cho vữa & bê tông

Phụ gia siêu dẻo

Phụ gia hóa dẻo hoặc siêu dẻo là phụ gia hóa học khi được dùng trong bê tông hoặc vữa sẽ làm tăng tính linh động và giảm lượng nước trộn. Phụ gia hóa học được sử dụng trong vữa và bê tông khi có các yêu cầu đặc biệt về độ linh động, khả năng duy trì tổn thất độ sụt, kéo dài thời gian ninh kết, cường độ cao, cường độ cao ở tuổi sớm…

Phụ gia cuốn khí

Phụ gia cuốn khí là phụ gia có khả năng lôi cuốn khi vào hỗn hợp bê tông và vữa trong khi trộn. Khi đó, bê tông và vữa sau khi đóng rắn sẽ có nhiều lỗ rỗng hơn. Phụ gia cuốn khí được dùng trong các trường hợp khi cần bê tông và vữa chịu được dải biến đổi nhiệt độ lớn, từ nhiệt độ rất thấp đến nhiệt độ cao.