Giải pháp

Sử dụng vật liệu chống thấm

Chống thấm phần thân, khu dùng nước

Phần thân công trình, nhất là các kết cấu bao che dưới tác động của các yếu tố bên ngoài thường phải chịu tác động của sự thay đổi về nhiệt độ và độ ẩm.

Chống thấm mái, sê nô, lô gia

Trong chống thấm mái, cần kết hợp nguyên tắc ngăn chặn và chuyển hướng. Việc ngăn chặn được thực hiện thông qua chống thấm sơ cấp kết hợp với chống thấm thứ cấp theo phương pháp chống thấm thuận.

Chống thấm tầng hầm

Chống thấm bề mặt tầng hầm có thể thực hiện theo phương án chống thấm thuận hoặc chống thâm ngược. Tuy nhiên, nên ưu tiên thực hiện theo phương án chống thấm thuận.