Giải pháp

Phụ gia cuốn khí

Phụ gia cuốn khí là phụ gia có khả năng lôi cuốn khi vào hỗn hợp bê tông và vữa trong khi trộn. Khi đó, bê tông và vữa sau khi đóng rắn sẽ có nhiều lỗ rỗng hơn. Các lỗ rỗng này có vai trò như điểm để co giãn trong khối bê tông và vữa, làm giảm thiểu khả năng gây nứt khi nhiệt độ thay đổi.

Phụ gia cuốn khí được dùng trong các trường hợp khi cần bê tông và vữa chịu được dải biến đổi nhiệt độ lớn, từ nhiệt độ rất thấp đến nhiệt độ cao.