Giải pháp

Phụ gia siêu dẻo

Phụ gia hóa dẻo hoặc siêu dẻo là phụ gia hóa học khi được dùng trong bê tông hoặc vữa sẽ làm tăng tính linh động và giảm lượng nước trộn. Ngày nay, gốc hóa học của phụ gia hóa học cho bê tông và vữa đã được nghiên cứu và cải tiến rất nhiều. Hiện tại, các loại phụ gia hóa học đều có gốc hóa học từ polycarboxylate.

Phụ gia hóa học được sử dụng trong vữa và bê tông khi có các yêu cầu đặc biệt về độ linh động, khả năng duy trì tổn thất độ sụt, kéo dài thời gian ninh kết, cường độ cao, cường độ cao ở tuổi sớm… Khi đó, các loại phụ gia hóa học tương ứng sẽ được sử dụng để hỗn hợp bê tông và bê tông, hỗn hợp vữa và vữa đạt được các yêu cầu trong khi thi công và sau khi đóng rắn