Dự án

BỆNH VIỆN BẠCH MAI CƠ SỞ 2

Dự án : Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2
Hạng mục
: Cung cấp Phụ gia dẻo hóa kéo dài ninh kết PRO-PCA312