Dự án

BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC CƠ SỞ 2

Dự án : Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2
Hạng mục


: Cung cấp các sản phẩm:
   + Phụ gia dẻo hóa kéo dài ninh kết PRO-PCA312
   + Phụ gia nở cho vữa và bê tông PRO-EX