Dự án

KCN CẢNG BIỂN HẢI HÀ-QUẢNG NINH

Dự án : KCN Cảng biển Hải Hà – Quảng Ninh
Hạng mục
: Cung cấp Phụ gia nở cho vữa và bê tông PRO-EX